OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov (GDPR)

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation , v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Spracovávanie Vašich osobných údajov je pre naše internetové webové stránky, v tomto konkrétnom prípade gloinfo.net/sk/nfos/ (https://gloinfo.net/sk/nfos/), veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracovávania Vašich osobných údajov.

Informácie o ochrane osobných údajov

Naše internetové webové stránky, v tomto konkrétnom prípade gloinfo.net/sk/nfos/ (https://gloinfo.net/sk/nfos/), ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom informovania verejnosti pomocou masovokomunikačných prostriedkov a na základe zákona, t.j. podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006), čo je ekvivalentné ustanovenie k § 13 ods. 1 písm. c) Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), kde právnym základom je podľa metodiky Úradu na ochranu osobných údajov SR ustanovenie § 78 ods. 2 Zákona.

Príjemcami osobných údajov je verejnosť. Osobné údaje neprenášame do inej krajiny s cieľom ich spracovania, ale je možné, že budú v týchto krajinách dostupné, vzhľadom na povahu internetu.

Naše internetové webové stránky uchovávajú osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by naše internetové webové stránky mali byť schopné sa brániť proti právnym nárokom, a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu. Osobné údaje nepoužívame pri automatizovanom rozhodovaní. Zdrojom informácií sú prevažne tlačové agentúry a ďalšie možné zdroje, ktoré sú zverejnené tu a pod každým článkom zvlášť.

Dotknutá osoba, t.j. osoba ktorej osobné údaje naše internetové webové stránky spracovávajú, má právo:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 • na opravu a na doplnenie neúplných osobných údajov
 • na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa osobné údaje spracovávajú nezákonne, alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovávali
 • na obmedzenie spracovávania osobných údajov, ak spracovávanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel. V prípade potreby nás ohľadom ochrany osobných údajov môžete kontaktovať pomocou oficiálneho kontaktu.

Vážený klienti, spoločnosti a organizácie.

Dovoľte nám Vás informovať o tom, ako na našich internetových webových stránkach, v tomto konkrétnom prípade gloinfo.net/sk/nfos/ (https://gloinfo.net/sk/nfos/), spracovávame Vaše osobné údaje.

Zmyslom tohto oznámenia je poskytnúť Vám informácie najmä o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich smieme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a aké sú Vaše individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime všeobecne záväznými právnymi predpismi a spracovanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnej služby a / alebo účelom spracovania.

Zoznámte sa prosím s obsahom tohto oznámenia s tým, že všetky Vaše prípadné otázky radi a ochotne zodpovieme (kontakt).

I. Všeobecné informácie

Naše internetové webové stránky, v tomto konkrétnom prípade gloinfo.net/sk/nfos/ (https://gloinfo.net/sk/nfos/), vzhľadom na svoju činnosť sme povinný spracovávať niektoré osobné údaje, a to najmä na účely plnenia zákonných a zmluvných povinností. V tomto ohľade by sme Vám bez poskytnutia Vašich osobných údajov svoje produkty / služby nemohli vôbec poskytnúť.

My Vaše osobné údaje ďalej spracovávame tiež nad rámec našich povinností, a to na účely starostlivosti o Vás aj o našich ostatných klientov, aby sme mohli ďalej rozvíjať naše obchodné vzťahy a aby sme Vás mohli oslovovať s cielenou ponukou našich produktov / služieb. K tomu potrebujeme získať Váš súhlas. S ohľadom na zameranie našich produktov / služieb bude rešpektovaná hranica vekovej vyzretosti k udeľovaniu platného súhlasu so spracovaním osobných údajov bez súhlasu zákonných zástupcov dotknutých osôb.

I.1. Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní Vašich osobných údajov ctíme a rešpektujeme najvyššie možné štandardy ochrany osobných údajov a dodržiavame najmä nasledujúce zásady:

(a) Vaše osobné údaje vždy spracovávame pre jasne a zrozumiteľne stanovený účel, ustanoveným spôsobom, stanoveným spôsobom, a iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania. Spracovávame iba presné osobné údaje klientov a máme zabezpečené, že ich spracovanie zodpovedá stanoveným účelom a je nevyhnutné pre naplnenie týchto účelov.
(b) Vaše osobné údaje chránime ako utajované informácie, preto spracovávame osobné údaje klientov spôsobom, ktorý zabezpečuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom klientov, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu.
(c) Vždy Vás zrozumiteľne informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako aj o Vašich ďalších súvisiacich právach.
(d) v našej spoločnosti sme nastavili a dodržiavame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečila úroveň zabezpečenia zodpovedajúce všetkým možným rizikám. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

II. Informácie o spracovaní osobných údajov

II.1. Informácie o správcovi

Správcom Vašich osobných údajov sú naše internetové webové stránky, v tomto konkrétnom prípade je to internetová webová stránka gloinfo.net/sk/nfos/ (https://gloinfo.net/sk/nfos/).

II.2. Účely spracovávania a právny základ pre spracovanie

II.2.1. Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu
Ide spravidla o situácie, kedy ste nám povinní odovzdať určité osobné údaje ako podmienku toho, aby sme Vám mohli poskytnúť svoj produkt / službu, prípadne kedy sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje získané iným spôsobom.

(a) Vaše osobné údaje sme oprávnení zo zákona spracovávať bez vášho súhlasu na nasledujúce účely dodržania našich právnych povinností, najmä

 • predchádzanie vzniku škôd na majetku našich internetových webových stránok
 • prevencia podvodného konania, ktorému môžu byť naše internetové webové stránky vystavené
 • splnenie prípadnej povinnosti pri identifikácii a kontrole klienta podľa zákona o ochrane predlegalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

(b) Uzatvorenie alebo plnenia zmluvy s Vami.

Ide najmä o faktickú realizáciu zmluvného vzťahu alebo iné plnenie zmluvy medzi našimi internetovými stránkami a Vami. Osobné údaje sú potrebné oi. Na to, aby bolo možné zmluvný vzťah uskutočniť bez neprimeraných právnych rizík, vrátane rokovaní o uzavretí alebo zmene zmluvy s Vami.

(c) Ochrana práv a právom chránených záujmov, najmä pre

 • ochranu práv a právom chránených záujmov našich internetových webových stránok, vymáhanie pohľadávok, realizácia zabezpečenia alebo iného uplatnenia pohľadávok, rozvoj a vývoj poskytovaných služieb.
 • rokovanie so záujemcami o postúpení pohľadávky našich internetových webových stránok za klientom alebo o inej forme prevodu či prechodu pohľadávky, vrátane súvisiacej realizácie, a ďalšie nadväzujúce rokovania s tretími osobami, najmä informovanie poskytovateľov súvisiace so zabezpečením a pod.
 • riešenie akékoľvek spornej agendy, najmä na účely vedenia súdnych či iných sporov.

(d) Naše oprávnené záujmy.

Ide najmä o situáciu, kde existuje zmluvný / zákaznícky vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou.

II.2.2. Spracovanie osobných údajov s Vaším súhlasom

Ide spravidla o situácie, kedy dobrovoľne súhlasíte s tým, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje. Na základe Vášho súhlasu spracovávajú naše internetové webové stránky Vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:

(a) starostlivosť o klientov; ide o aktivity, ktoré nepredstavujú plnenie zmluvy či iný zákonný rámec spracovania osobných údajov a ktoré zahŕňajú tieto činnosti:

 • výskumy trhu
 • získavanie spätnej väzby ohľadom produktov a služieb správcu
 • monitoring správania klientov na webových stránkach našej spoločnosti v súvislosti s ponúkanými službami (tento účel sa teda netýka len získavania informácií o správaní užívateľov navštevujúcich webové stránky našej spoločnosti prostredníctvom cookies, ktoré je opísané nižšie v článku o elektronických komunikačných prostriedkoch a mobilných aplikáciách)

(b) ponúkanie produktov a služieb; ide najmä o šírenie informácií, ponúkanie produktov a služieb našich internetových stránok, a to rôznymi prostriedkami (poštou, elektronickými prostriedkami vrátane elektronickej pošty a správ zaslaných na mobilné zariadenia, telefonickým hovorom a prostredníctvom webových stránok).

Poskytnutie osobných údajov pre účely starostlivosti o Vás sú našou zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutie môže vo svojom dôsledku viesť k neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie adekvátnej starostlivosti.

II.3. Rozsah spracovávaných osobných údajov klientov

Naše internetové webové stránky spracovávajú Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracovávame kontaktné údaje (kontaktné adresy, telefónne čísla, e-mailové a faxové adresy, či iné podobné kontaktné údaje) a identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnosť preukazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikateľa tiež IČO a DIČ).

II.4. Spôsob spracovania osobných údajov

Spôsob, ktorým naše internetové webové stránky spracovávajú Vaše osobné údaje, zahŕňa manuálne aj automatizované spracovanie v informačných systémoch našich internetových webových stránkach a aj vo fyzickej podobe.

Vaše osobné údaje spracovávajú predovšetkým naše internetové webové stránky, pomocou automatizovaných systémov, ktoré sú zabezpečené šifrovaním. V prípade nevyhnutnej potreby a v potrebnom rozsahu tiež tretie osoby. Pred akýmkoľvek odovzdaním Vašich osobných údajov tretej osobe, vždy s touto osobou uzavrieme písomnú zmluvu, ktorá obsahuje tie isté záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiavajú naše internetové webové stránky.

II.5. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje klientov sú sprístupnené najmä zamestnancom našich internetových webových stránok v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi klientov, iba však v rozsahu, ktorý je v tom-ktorom prípade nevyhnutný a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Popri tom sú Vaše osobné údaje odovzdávané tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní osobných údajov klientov našich internetových webových stránok, prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom a platnou legislatívou EU.

K odovzdávanie dochádza najmä smerom k:

(a) našej advokátskej kancelárii;
(b) poskytovateľovi účtovných, daňových a mzdových služieb;
(c) spracovateľom, ktorí nám poskytujú serverové, webové, cloudové a IT služby.

Pred akýmkoľvek odovzdaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzavrieme písomnú zmluvu, v ktorej upravíme spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiavajú naše internetové webové stránky.

II.6. Prenos osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky, Českej republiky a ostatných krajín, ktoré sa nachádzajú na európskom kontinente, ázijskom kontinente, africkom kontinente a na kontinente južnej a severnej ameriky, z dôvodu častých zahranično pracovných ciest majiteľa a zamestnancov našich internetových webových stránok.

II.7. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje klientov spracovávajú naše internetové webové stránky iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania. Priebežne posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracovávať určité osobné údaje potrebné na konkrétny účel. Ak zistíme, že osobné údaje už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktoré boli spracovávané, údaje likvidujeme. Interne sme však už vo vzťahu k určitým účelom spracovania osobných údajov vyhodnotili zvyčajný čas využiteľnosti osobných údajov, po ktorom uplynutí obzvlášť starostlivo posudzujeme potrebu spracovávať príslušné osobné údaje pre daný účel. V tejto súvislosti zároveň platí, že osobné údaje spracovávané na účely:

(a) plnenie zmluvy spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom, ďalej sú príslušné osobné údaje zvyčajne využiteľné po dobu desiatich rokov
(b) ponúkanie produktov a služieb spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, ďalej sú príslušné osobné údaje zvyčajne využiteľné po dobu desiatich rokov
(c) starostlivosť o klientov spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom, ďalej sú príslušné osobné údaje zvyčajne využiteľné po dobu desiatich rokov.

II.8. Právo odvolať súhlas

V tomto oznámení sme Vám objasnili dôvody, pre ktoré potrebujeme Vaše osobné údaje a že ich pre niektoré účely smieme spracovávať len s Vašim súhlasom. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov nie ste našej spoločnosti povinní udeliť a zároveň ste oprávnení tento svoj súhlas odvolať. Pripomíname tu, že niektoré osobné údaje sme oprávnení spracovávať na určité účely tiež bez vášho súhlasu. Pokiaľ v takom prípade odvoláte svoj súhlas, ukončíme spracovanie špecifických osobných údajov k účelom vyžadujúcim príslušný súhlas, avšak môžeme byť oprávnení, alebo dokonca povinní, tie isté osobné údaje naďalej spracovávať na iné účely.

V prípade, že si budete priať odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať pomocou oficiálneho kontaktu.

II.9. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje klientov získavame najmä:

(a) od samotných klientov;
(b) z verejne dostupných zdrojov (verejné registre, evidencia či zoznamy);
(c) od potenciálnych záujemcov o služby našej spoločnosti v rámci marketingových akcií a kampaní;
(d) z vlastnej činnosti, a to spracovávaním a vyhodnocovaním ostatných osobných údajov klientov.

II.10. Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov

Všetky Vaše práva môžete uplatniť pomocou oficiálneho kontaktu, s tým, že zároveň môžete podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

II.10.1. Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať , či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú náhradu administratívnych nákladov.

II.10.2. Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

II.10.3. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak

 • už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
 • spracovanie je protiprávne
 • vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie
 • nám to ukladá zákonná povinnosť

II.10.4. Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

II.10.5. Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

III. Elektronické komunikačné prostriedky

Naše internetové webové stránky využívajú v rámci svojej činnosti početné technológie tak, aby ste mali k nám a našim produktom / službám čo možno najpohodlnejšie prístup. Ide najmä o služby spojené s užívaním internetu a s užívaním sociálnych sietí.

III.1. sociálne siete

Môžete nás okrem iného osloviť prostredníctvom rôznych sociálnych sietí. Tieto komunikačné kanály používame hlavne ako marketingové nástroje, aktuálne cez ne nedochádza k poskytovaniu našich produktov / služieb.

III.2. cookies

Pri poskytovaní svojich produktov / služieb využívame tiež cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítač používateľa pri prvom načítaní našej webovej stránky. Vďaka týmto súborom môžeme ľahšie identifikovať spôsob, akým návštevníci s obsahom našich webových stránok pracujú. To nám pomáha komunikovať ústretovejšie s návštevníkmi našich webových stránok, prípadne efektívnejšie zacieliť náš marketing. Vymazanie cookies je plne vo Vašej dispozícii v rámci nastavení Vášho prehliadača.

IV. Záverečné ustanovenia

IV.1. Toto oznámenie sa vydáva na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť 16. 8. 2017.

IV.2. Toto oznámenie môžeme kedykoľvek zmeniť formou vydania jeho nového úplného znenia; jeho aktuálne znenie je zverejnené na našich internetových webových stránkach.

IV.3. Ak nie je výslovne uvedené inak, týkajú sa všetky tu uvedené informácie tiež spracovania osobných údajov potenciálnych klientov, tj. Osôb, s ktorými sme doteraz nenadviazali zmluvný vzťah, ale sme s nimi už v kontakte. Informácie tu uvedené sa v primeranom rozsahu uplatnia tiež na spracovanie osobných údajov ďalších osôb, s ktorými je naša spoločnosť priamo v styku, hoci s nimi nemáme zmluvný vzťah (napr. Zástupcovia právnických osôb).